ویدیو های آموزش فوتبال نمایشی

۱- آموزش روپایی

۲-آموزش حرکت با توپ و دیبلینگ ( به شکل V )