ویدیو های لیگ استیج چهارم ( ۱۰ اسفند )

IRAN FREESTYLE FOOTBALL LEAGUE 2016 – STAGE ۴

 

MAARTEN

Rank in Stage 4
نتیجه دور چهارم لیگ فوتبال نمایشی یاران ۲۰۱۶

Untitled 526

All result  in Four Stage

نتایج لیگ فوتبال نمایشی تا دور چهارم

نتایج دور 4 لیگ فوتبال نمایشی

The message from Maarten to Iranian Freestylers
پیام داور هلندی لیگ فریستایل ایران به شرکت کنندگان

All freestylers in iran freestyle league
Untitled 469

 

video of stage ۴
AmirHossein

Amir

Mahdi.MD

LeoSaeid

MT3

Ahmadreza

Esimo

Mohammad Mahdi

Morteza

Pouria

Alireza

OD7

Nesar

asgarani

Mahdi.B

Hosna

Omidi

Yassin

didnt record video : MohammadAli , AryanPanna , Nimol , Reza