مسابقاه نوتاچ ایران ۲۰۱۶

Untitled 603

نوتاچ به رد کردن توپ به دور پا بدون روپایی اضافی می باشد.