استیج سوم لیگ آنلاین ایران ۲۰۱۷

  League 1  Professional
Stage III
Judges : Sven – Mikolaj – Charly

 

LEAGUE 1 – PROFESSIONAL

 

LEAGUE 2 – Rookies

Judge : Ahmadreza – Esimo – Yassin