استیج چهارم لیگ آنلاین ایران ۲۰۱۷

  League 1  Professional
Stage IIII
Judges : Sven – Mikolaj – Charly

 

LEAGUE 1 – PROFESSIONAL 

 

 

 

LEAGUE 2- Rookies

judge : Ahmadreza -ESIMO -Yassin