استیج پنجم لیگ آنلاین ایران ۲۰۱۷

  League 1  Professional
Stage IIIII
Judges : Sven – Mikolaj – Charly

 

LEAGUE 1 – PROFESSIONAL 

 

LEAGUE 2 – ROOKIES

judge : Ahmadreza -Esimo – Yassin