ورزشکاران پرشین بال

 

سن نام خانودادگی نام شماره
۹ بهنام ایلیا ۱
۱۵ حسن زاده علی ۲
۱۲ طاهریان طاها ۳
۱۵ اسماعیلی محسن ۴
۱۴ منصور دهقان  مهدی ۵
۱۲ حمیدی پاشا ۶
داداشی امید ۷
۱۲ روشنایی فرهاد ۸
۷ پژوتن آراد ۹
۱۳ رضایی عرشیا ۱۰
۱۳ حصاری فرد حسام ۱۱