سبک های فریستایل و معیار قضاوت داوران بین المللی

سبک های اصلی فریستایل فوتبال
حرکات نشسته : Sit moves
حرکات روی سر : Upper moves
حرکات های پا : Lower moves
—-
دیگر سبک ها !
حرکات آکروباتیک : Acrobatic Moves
حرکات قفلی : Blocking moves
حرکات کلیپر ( حرکات فوتبگ ) 🙁 Clliper moves (footbag moves
حرکات روی زمین : Ground moves
————————————

* معیار قضاوت مسابقات بین المللی فریستایل فوتبال
Difficulty =
سختی حرکت
Style و flow =
زدن حرکات زیبا و پشت سرهم و بدون هدر دادن زمان
Variety =
داشتن تنوع در حرکات، داشتن چند ترنزیشن در یک روند
ترنزیشن به معنای انتقال توپ از در سبک های اصلی است به عنوان مثال انتقال تو پ از سر به نشسته یا برعکس
orginality =
که همه اینو ندارن ولی اگه داشته باشی خیلی خوبه
حرکت ابداعی
All round =
به معنی زدن سبک های اصلی است که آل روند بودن واجبه و باید در همه مسابقات انجام داد
Mistake =
مسایل بالا به شرط نداشتن اشتباه ارزش دارهاحمدرضا

نویسنده : @AHmadrezaFS