سفری به گذشته – فریستایل فوتبال – TekNeek

کار فوق العاده ای دیگر ازTekNeek ، این ویدیو درباره سفر sven andrew , palle به ساراژوو بوسنی است و خاطراتی که palle از حرکاتی که برای اولین در فریستایل فوتبال زده شده است می باشد. این ویدیو ۲۰ دقیقه آنقدر برای فریستایلر های جذاب خواهد بود مانند این می ماند که ۵ دقیقه بوده است.