فینال قهرمانی نروژ ( Fagerlibrothers- Brynjar vs Erlen)

فینال مسابقات نروژ میان برادران فاگرلی برگزار شد. برادر کوچکتر پیروز میدان شد و قهرمان نروژشد. لازم به ذکر است tobias قهرمان پارسال سوم شد.